Select Page

The Kerala Public Service Commission Conducted 2020 LDC Exam Previous Year Question Paper Code Is 003/2020. It is Moderately Simple And Tough. LDC previous question paper Studying is a small factor for cracking exam.

Previous year ldc question paper fully depends Ldc Syllabus. So question paper refer with syllabus.

Ldc previous question papers pdf & Answer is given below, Prepare well.

LDC Previous Question Paper PDF

003-2020-ldc-previous-question-paper

LDC Previous Question Papers And Answers

1. ഏത് നദിയിലാണ് കുറുവ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയുന്നത് ?
(A) ഭവാനി
(B) പാമ്പാർ
(C) കബനി
(D) കുന്തിപ്പുഴ

ANS: കബനി
2. തിരുവിതംകൂറിൽ അലോപ്പതി ചികിത്സ സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ച ഭരണാധികാരി ?
(A) സ്വാതി തിരുനാൾ
(B) ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി
(C) ഗൗരി പാർവതിഭായി
(D) ധർമ്മരാജ

ANS: ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി
3. വ്യവസായം ഉൾപ്പെടുന്നത് സമ്പത് വ്യവസ്ഥയിലെ ഏത് മേഖലയിലാണ് ?
(A) സേവന മേഖല
(B) പ്രാഥമിക മേഖല
(C) ദ്വിതീയ മേഖല
(D) ത്രിതീയ മേഖല

ANS: ദ്വിതീയ മേഖല
4. ഗവൺമെന്റിന്റെ സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നത് ആരിലൂടെയാണ് ?
(A) മന്ത്രിസഭ
(B) പഞ്ചായത്ത്
(C) കോടതി
(D) ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം

ANS: ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം
5. അമേരിക്കൻ കോളനികൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്യം നേടുന്നതിന് കാരണമായ ഉടമ്പടികൾ ഏത് ?
(A) പാരീസ് ഉടമ്പടി
(B) മോസ്‌ക്കോ ഉടമ്പടി
(C) വേഴ്സായി ഉടമ്പടി
(D) ബോസ്റ്റൺ ഉടമ്പടി

ANS: പാരീസ് ഉടമ്പടി
6. പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്തസമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കേണ്ടത് ആര് ?
(A) രാഷ്ട്രപതി
(B) ലോകസഭാ സ്പീക്കർ
(C) ഉപരാഷ്ട്രപതി
(D) രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ

ANS: ലോകസഭാ സ്പീക്കർ
7. ഭഗത് സിങിന്റെ സമരകമായ ‘ഭഗത് സിങ് ചൗക്ക് ‘ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ ?
(A) ലാഹോർ
(B) അമൃത്‌സർ
(C) റാവൽപിണ്ടി
(D) ഗുരുദാസ്പൂർ

ANS: ലാഹോർ
8. പശ്ചിമ തീര സമതലത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ?
(A) മലബാർ തീരം
(B) സിർക്കാർ തീരം
(C) കോറമാണ്ടൽ തീരം
(D) കൊങ്കൺ തീരം

ANS: കൊങ്കൺ തീരം
9. ഇന്തയിൽ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണ സംവിധാനമായ നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നതെന്ന് ?
(A) 2015 ഏപ്രിൽ 1
(B) 2015 ജനുവരി 1
(C) 2015 ജൂലൈ 1
(D) 2015 ഒക്ടോബർ 1

ANS: 2015 ജനുവരി 1
10. നയൻകാര അയ്യഗർ എന്നി ഭരണ രീതികൾ പിന്തുടർന്നിരുന്ന സാമ്രാജ്യം ?
(A) മറാത്ത സാമ്രാജ്യം
(B) മുഗൾ സാമ്രാജ്യം
(C) വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം
(D) ബാമിനി സാമ്രാജ്യം

ANS: വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം
11. ധാരതലിയ ഭൂപടങ്ങളിലെ നോർത്തിങ്സ് ഏത് ദിശയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകളാണ് ?
(A) കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ്
(B) തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്
(C) വടക്ക് കിഴക്ക്
(D) തെക്ക് വടക്ക്

ANS: തെക്ക് വടക്ക്
12. ഇ-ഗവേണൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്താണ് ?
(A) സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നു
(B) ഭരണ രാഗത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം
(C) മന്ത്രിമാർ ഇമെയിൽ ഉപയോഗിച്ഛ് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്
(D) തിരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്

ANS: ഭരണ രാഗത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം
13. താഴെ പറയുന്നവയിൽ മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികാലംതുടക്കം കുറിച്ച പ്രവർത്തനം ?
(A) ഹരിത വിപ്ലവം
(B) ഗരീബി ഹംവോ
(C) വ്യവസായ വൽക്കരണം
(D) പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം

ANS: ഹരിത വിപ്ലവം
14. ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ പരമാവധി ജലസംഭരണിശേഷി എത്ര അടിയാണ് ?
(A) 2304 അടി
(B) 2430 അടി
(C) 2403 അടി
(D) 2340 അടി

ANS: 2403 അടി
15. ദേശിയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിനുവേണ്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ?
(A) ഓംബുഡ്സ്മാൻ
(B) വിജിലൻസ് കമ്മിഷൻ
(C) ലോകായുക്ത
(D) ലോക്പാൽ

ANS: ലോക്പാൽ
16. ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗത്തു അകക്കാമ്പ് ഏതു അവസ്ഥയിലാണ് സഥിതിചെയുനത് ?
(A) ഖര0
(B) ദ്രാവകം
(C) വാതകം
(D) പ്ലാസ്മ

ANS: ഖര0
17. പോസൊ (POXO) നിയമം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ?
(A) 2010
(B) 2011
(C) 2012
(D) 2013

ANS: 2012
18. ഇന്ത്യയിൽ ജി.എസ്.ടി ബില് പാസാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ?
(A) ബീഹാർ
(B) കേരളം
(C) ഒഡീഷ
(D) ആസ്സാം

ANS: ആസ്സാം
19. ജാതിവ്യവസ്ഥക്കും തൊട്ടുകൂടായ്മക്കും എതിരെ പരാമർശമുള്ള ആദ്യമലയാള കൃതി ?
(A) ജാതി ലക്ഷണം
(B) ജാതിക്കുമ്മി
(C) ഈശ്വര വിചാരം
(D) ജാതിമിമാംസ

ANS: ജാതിക്കുമ്മി
20. 1921ൽ നിലവിൽ വന്ന ഇപിരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ?
(A) സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
(B) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്
(C) യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
(D) റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

ANS: സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
21. പേശി കോശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കോച യൂണിറ്റുകളാണ് ?
(A) ഫാസിക്കിൾ
(B) മയോഫൈബ്രിൻ
(C) സാർക്കോമിയാർ
(D) ആക്ടിൻ

ANS: സാർക്കോമിയാർ
22. യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ?
(A) കോർട്ടിസോൾ
(B) തൈമോസിൻ
(C) ഇൻസുലിൻ
(D) വാസോപ്രസിൻ

ANS: തൈമോസിൻ
23. ഷട്ടപദങ്ങളുടെ വിസർജ്യ വസ്തു ?
(A) യൂറിയ
(B) അമോണിയ
(C) ജലം
(D) യൂറിക് ആസിഡ്

ANS: യൂറിക് ആസിഡ്
24. ദ്വി നാമ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ?
(A) ജോൺ റേ
(B) കാൾ ലിനേയസ്
(C) അരിസ്റ്റോട്ടിൽ
(D) തിയോ ഫ്രാറ്റസ്

ANS: കാൾ ലിനേയസ്
25. മസ്തിഷ്ക്കത്തിലെയും സുഷ്‌പമാ യിലെയും മെയിലിൻഷീത് നിര്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സവിശേഷ കോശങ്ങളാണ് ?
(A) അസ്ട്രോസൈറ്റുകൾ 
(B) കഫർ സെല്ലുകൾ
(C) ഒളിഗോ ഡെൻട്രോസൈറ്റുകൾ
(D) ഷ്വാൻ സെല്ലുകൾ

ANS: ഒളിഗോ ഡെൻട്രോസൈറ്റുകൾ
26. മനുഷ്യന്റെ റെറ്റിനയിൽ പതിക്കുന്ന പ്രീതിബമ്പത്തിന്റെ പ്രേത്യകത എന്ത് ?
(A) യാഥാർത്ഥം, തല തിരിഞ്ഞത്
(B) യാഥാർത്ഥം, നിവർന്നത്
(C) മിഥ്യ, നിവർന്നത്
(D) മിഥ്യ, തല തിരിഞ്ഞത്

ANS: യാഥാർത്ഥം, തല തിരിഞ്ഞത്
27. ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വലുപ്പം പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏത് ?
(A) ആങ്സ്ട്രം
(B) ന്യൂട്ടൻ
(C) വെബർ
(D) ഫെർമി

ANS: ഫെർമി
28. ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനത്വം ഏത് ?
(A) ചാൾസ് നിയമം
(B) ആർക്കമൈഡിസ് തത്വം
(C) പാസ്കൽ നിയമം 
(D) ചലന നിയമം

ANS: പാസ്കൽ നിയമം
 
29. സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും വികിരണോർജം കിട്ടുന്നതിന് കാരണമായ പ്രവർത്തനം ഏത് ?
(A) ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രവർത്തനം 
(B) ഫ്യൂഷൻ പ്രവർത്തനം 
(C) ഫിഷൻ പ്രവർത്തനം 
(D) ഡോപ്ലർ എഫക്ട്

ANS: ഫ്യൂഷൻ പ്രവർത്തനം
 
30. ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളിൽ പെടാത്ത വാതകമേത് ?
(A) മീഥേൻ
(B) നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്
(C) കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് 
(D) ഹൈഡ്രജൻ

ANS: ഹൈഡ്രജൻ
31. അല്ഫനുമെറിക് ടാറ്റ എൻട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്ഏത് ?
(A) മൗസ് 
(B) ജോയിക്ക് 
(C) കീബോർഡ് 
(D) ലൈറ്റ് പെൻ

ANS: കീബോർഡ് 
32. താഴെ പറയുന്നവയിൽ താത്കാലികമായി ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്മറി ഏത് ?
(A) ROM 
(B) RAM 
(C) PROM 
(D) EPROM

ANS: RAM 
33. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ?
 (A) ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ
(B) അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ 
(C) സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ് വെയർ 
(D) യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ

ANS: സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ് വെയർ
34. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഉദാഹരണം ?
(A) ടെലിഫോൺ നെറ്റ് വർക്ക് – 
(B) കേബിൾ ടീവി നെറ്റ് വർക്ക് 
(C) റെയിൽവെ നെറ്റ് വർക്ക് 
(D) ഇന്റർനെറ്റ്

ANS: ഇന്റർനെറ്റ്
35. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ‘URL’ എന്നതിന്റെ പൂർണരൂപം എഴുതുക.
(A) യുണൈറ്റഡ് റിസോഴ്സ് ലൊക്കേഷൻ 
(B) യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ 
(C) യുണൈറ്റഡ് റിസോഴ്സ് ലോഗിൻ 
(D) യൂണിറ്റി റിസോഴ്സ് ലൊക്കേഷൻ

ANS: യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ
36. ഒരു ബിൽ മണിബിൽലാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ?
(A) പ്രസിഡന്റ്
(B) വൈസ്പ്രസിഡന്റ് 
(C) ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ
(D) അറ്റോർണി ജനറൽ

ANS: ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ
37. ഇന്ത്യൻ വൈസ്പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമിതിയിൽ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ആരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു ?
(A) ലോക്സഭാ, രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങൾ 
(B) ലോക്സഭാ, രാജ്യസഭാ, സംസ്ഥാന നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ 
(C) പ്രസിഡന്റ്, ലോക്സഭാ, രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങൾ 
(D) ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ

ANS: ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ
38. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഉപ പ്രധനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു ?
(A) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു – 
(B) സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ 
(C) ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ – 
(D) ബൽദേവ് സിംഗ്

ANS: സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ
39. സെൻസസ്‌ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ?
(A) യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് 
(B) കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് 
(C) സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് 
(D) ഒരു ലിസ്റ്റിലും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല

ANS: യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് 
40. 1956ൽ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസഥാനങ്ങൾ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത് എത്രാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലുടെ ആണ് ?
(A) 3-ാം ഭേദഗതി
(B) 5-ാം ഭേദഗതി 
(C) 7-ാം ഭേദഗതി 
(D) 9-ാം ഭേദഗതി

ANS:7-ാം ഭേദഗതി 
41. ‘സെയ്ക്കോ’ എന്ന തൂലികാനാമം ഏത് എഴുത്തുകാരൻ ന്റേതാണ് ?
(A) കെ. പദ്മനാഭൻ
(B) ഇ. മുഹമ്മദ്
(C) ഡൊമനിക്ക് ചാക്കോ കിഴക്കേമുറി 
(D) എൻ. വാസുദേവൻ നായർ

ANS: ഇ. മുഹമ്മദ്
42. 2019 ലോക ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യൻ കായിക താരം ?
(A) പി.വി. സിന്ധു
(B) സൈന നെഹ്‌വാൾ
(C )കിഡംബി 
(D) പ്രണോയ്ക്കുമാർ 

ANS: പി.വി. സിന്ധു
43. ‘ഇങ്കുലാബിന്റെ മക്കൾ’ എന്ന നാടകം രചിച്ചത് ആര് ?
(A) സച്ചിദാനന്ദൻ – 
(B) പൊൻകുന്നം വർക്കി
(C) സി.എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ 
(D) പി.ജെ. ആന്റണി

ANS: പി.ജെ. ആന്റണി
44. 2019 ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഏത് ?
(A) ആസ്ട്രേലിയ
(B) ഇംഗ്ലണ്ട്
(C) ന്യൂസിലാന്റ്
(D) ശ്രീലങ്ക

ANS: ന്യൂസിലാന്റ്
45. ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശിയ കായിക വിനോദമാണ് കബഡി ?
(A) അമേരിക്ക
(B) ബംഗ്ലാദേശ് 
(C) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
(D) ക്യൂബ

ANS: ബംഗ്ലാദേശ് 
46. 2022 ലെ കോമ്മൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ വേദി ?
(A) ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
(B) ആ സ്ട്രേലിയ 
(C) സ്കോട്ട്ലാന്റ്
(D) ഇന്ത്യ

ANS: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
47. കേരളത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തമുണ്ടായ കവളപ്പാറ എന്ന സഥലംഏത് ജില്ലയിലാണ് ?
(A) പാലക്കാട്
(B) വയനാട് 
(C) തൃശ്ശൂർ
(D) മലപ്പുറം

ANS: മലപ്പുറം
48. എത്രമത് ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇന്ത്യയിൽ 2019-ൽ നടന്നത്
(A) 15
(B) 16 
(C) 17
(D) 18

ANS: 17
49. ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ചന്ദ്രയാൻ-2 ന്റെ ലാൻഡറിങ്ങ്ന് നൽകിയ പേര് എന്തായിരുന്നു ?
(A) പ്രഗ്യാൻ
(B) വിക്രം 
C) എക്സ്പ്ലോറർ 
(D) കലാം

ANS: വിക്രം 
50. 14-)o കേരളാ നിയമസഭയിലെ വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാണ് ?
(A) പ്രൊഫ. രവീന്ദ്രനാഥ്
(B) മേഴ്സികുട്ടിയമ്മ – 
(C) കെ.ടി. ജലീൽ 
(D) കെ. രാജു

ANS: കെ. രാജു
51. He played a tune _ the violin.
(A) in 
(B) on
(C) with
(D) over

ANS: on
52. We enjoyed _ fun.
(A) a 
(B) an
(C) the
(D) for

ANS: the
53. They _ for you.
(A) waits 
(C) wait
(B) is waiting 
(D) are waiting

ANS: are waiting
54. The synonym of eccentric is _.
(A) peculiar
(B) efficient 
(C) eternal
 (D) proficient

ANS: peculiar
55. They lead a happy life. The word ‘happy’ is a/an _.
(A) Noun
(B) Adjective 
(C) Adverb
(D) Verb

ANS: Adjective 
56. The antonym of extravagant is _.
(A) Real
(B) Hostile
(C) Frugal
(D) Enemy

ANS: Frugal
57. Our Jawans would not _ to the enemies.
(A) give in 
(B) give away
(C) give up
(D) give out

ANS: give in 
58. ‘Rice is the staple food of Kerala.’ Is an _.
(A) Exclamatory sentence 
(B) Assertive sentence
(C) Imperative sentence 
(D)  Interrogative sentence 

ANS: Assertive sentence
59. The gender of the word ‘peacock’ is _.
(A) common 
(B) masculine
(C) feminine
(D) neuter

ANS: masculine
60. Which word is correct ?
(A) vacation 
(B)vaccation
(C) veccation
(D)  vacassion

ANS: vacation 
61. The question tag for ‘He said nothing, _’ ? Is
(A) did he ?
(B) didn’t he ?
 (C) has he ? 
(D) had he ?

ANS: did he ?
62. If you learn well, you _ the exam.
(A) can pass
(B) could pass
(C) could have passed 
(D) could passed

ANS: can pass
63. ‘Sunstroke’ is a word formed using
(A) prefix 
(B) suffix
(C) compound
(D) None of the above

ANS: compound
64. Choose the correct idiom to substitute the underlined word. He did the work irregularly
A) in black and white
(B) by fits and starts
(C) in deep water
(D) head over heels

ANS: by fits and starts
65. The passive form of ‘The child broke the toys’ is _.
(A) The toys was broken by the child. 
(B) The toys was being broken by the child. 
(C) The toys were being broken by the child. 
(D) The toys were broken by the child.

ANS: The toys were broken by the child.
66. I _ just come.
(A) was 
(B) am
(C) has
(D) have

ANS: have
67. One word substitute for ‘the original inhabitants of a place’ is _.
(A) accomplices
(B) aborigines 
(C) hedonists
(D) cosmopolitans

ANS: aborigines 
68. The candidates _ be in possession of their hall tickets.
(A) can 
(B) may
(C) will
(D) must

ANS: must
69. Balu to Akshara “where are you going ?”. The reported form of this sentence is
(A) Balu asked Akshara where she were going.
(B) Balu asked Akshara where she was going. 
(C) Balu asked Akshara where she had been going. 
(D) Balu asked Akshara where was she going.

ANS: Balu asked Akshara where she was going. 
70. His only bad habits is smoking. The underlined word is a _.
(A) gerund
(B) present participle 
(C) past continuous
(D) None of the above 

ANS: gerund
71. ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗ്ഗത്തോടുകൂടി 51 ചേർത്താൽ 676 കിട്ടും സംഖ്യയേത് ?
(A) 525
(B) 625
(C) 25
(D) 26

ANS: 25
72. 20-ൽ താഴെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയെത്ര ?
(A) 100
(B) 96
(C) 25
(D) 26

ANS: 100
81. അനു ഒരു വരിയിൽ മുപിൽ നിന്ന് 25 മതും പുറകിൽ നിന്ന് 25 മതും മായി നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ വരിയിൽ എത്ര പേർ ഉണ്ട് ?
(A) 50
(B) 48
(C) 51
(D) 49

ANS: 49
91. തന്മാത്ര തദ്ധിതത്തിന് ഉദാഹരണം
(A) ഒന്നാം
(B) കണ്ടവൻ 
(C) മൂപ്പൻ
(D) വെൺമ

ANS: വെൺമ
ldc previous question papers and answers pdf
92. കൈകാലുകൾ – സമാസമേത് ?
(A) ബഹുവ്രീഹി
(B) ദ്വന്ദ്വൻ 
(C) അവ്യയീഭാവൻ
(D) തത് പുരുഷൻ

ANS: ദ്വന്ദ്വൻ 
kerala psc ldc previous question papers
93. ശരിയായ രൂപമേത് ?
(A) അഭ്യസ്ത വിദ്യൻ
(B) അഭ്യസ്ഥ വിദ്യൻ 
(C) അഭ്യസ്ത വിദ്യൻ
(D) അഭ്യസ്ഥ വിധ്യൻ

ANS: അഭ്യസ്ത വിദ്യൻ
previous year ldc question paper
94. ഋഷിയെ സംബന്ധിച്ചത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക്
(A) ഋഷഭം
(B) ഋഗ്വേഭം 
(C) ആർഷം 
(D) ഋതുക്കൾ 

ANS: ആർഷം 
ldc previous year question paper pdf
95. അർഥം എഴുതുക – ഇനൻ
(A) ചന്ദ്രൻ
(B) സൂര്യൻ 
(C) നക്ഷത്രം
(D) രാത്രി

ANS: സൂര്യൻ 
ldc previous question papers and answers
96. ‘ആത്മകഥക്കൊരാമുഖം’ ആരുടെ കൃതി ?
(A) ലളിതാബിക അന്തർജനം 
(B) സുഗത കുമാരി 
(C) മാധവിക്കുട്ടി
(D) ബാലാമണിയമ്മ

ANS: ലളിതാബിക അന്തർജനം
 
ldc previous question papers and answers pdf download
97. കേരളാ കാളിദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരൻ ?
(A) കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ 
(B) വള്ളത്തോൾ 
(C) കേരള വർമ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ
(D) എ.ആർ. രാജരാജവർമ 

ANS: കേരള വർമ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ
kerala psc ldc previous question papers and answers pdf
98. ആദ്യമായി എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്‌കാരം നേടിയതാര് ?
(A) തകഴി
(B) ബാലാമണിയമ്മ 
(C) കെ.എം. ജോർജ്
(D) ശൂരനാട്ട് കുഞ്ഞൻ പിള്ള

ANS: ശൂരനാട്ട് കുഞ്ഞൻ പിള്ള
ldc previous year question papers with answers pdf
99. നായ കഥാപാത്രമായ ഒരു കഥ
(A) ശബ്ദിക്കുന്ന കലപ്പ
(B) വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ 
(C) കടൽത്തീരത്ത് 
(D) നെയ്പ്പായസം 

ANS: വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ
 
ldc previous question papers pdf
100. ബഷിറിനെ കൂടാതെ പൂവൻപഴം എന്ന പേരിൽ കഥയെഴുതിയ കഥാകൃത്ത്
(A) എസ്.കെ. പൊറ്റക്കാട് 
(B) ടി. പത്മനാഭൻ
(C) പൊൻകുന്നം വർക്കി
(D) കാരൂർ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള

ANS: കാരൂർ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള
ldc previous year question paper
LDC Previous Question Paper -2020

(LDC Previous Question Paper [003/2020] PDF ) Download pdf – CLICK HERE.

kerala psc exam calendar 2021 -3question papers kerala psc hubkerala psc exam calendar 2021 -1
error: Content is protected !!